Sunday, February 11, 2007

نمایش خصوصی ویدئو

روز شنبه در خانه افشین جمع شدیم و ویدئو ها وفیلم هایی که آذین و کایا برامون از آرشیو ریلودیگ ایمجز فرستاده بودن رو با هم دیدیم
که خیلی هم جالب بود
شروین متنی که برآیند تمام حرفهای گذشته مون بود رو جمع بندی کرده بود
آورده بود
کمی هم از خاطرات کودکی مون در زمان جنگ حرف زدیم
جلسه بعدی در مورد عکسهایی که از درودیوار شهر گرفتیم صحبت میکنیم
و بزودی متن انگلیسی هم برای وبلاگ انگلیسی آماده می شود
فعلا تا دیدار

No comments: