Sunday, June 24, 2007

از سری هایکو های شهری : از امیرعلی به شروین


پاسخ من به هایکوی شهری (4) از شروین افشار:
آنگاه که خط آسمان
از پنجره پیدا نبود
وقت رفتن است


No comments: