Monday, January 29, 2007

جلسات هفتگی تهران برقرار است

جلسات هفتگی تهران آهسته و پیوسته پیش می رود هر چند کمی سخت که تو این ترافیک وگرفتاری همه را دور هم جمع کرد اما هر چه هست امیدوارم که بحث های جدی و سازنده مان خوب و ادامه دار بماند,از طرف اعضای ورکشاپ آلمان قرار است کارهای ویدئو بدستمان برسد برای نمایشگاه دسترسی محدود که فکر میکنم برای داشتن ایده ای از آن طرف خوب خواهد بود در وبلاگ که انگلیسی ورکشاپ که خبری نیست جز پست های آذین فیض آبادی که آن هم معلوم نیست چرا به جایی که از برلین برای ما بنویسد, هی مداوما تصاویرتکراری - که همه دیده اند - را از گرافیتی و فشن پست می کند اگر قرار است تصاویر بارگزاری مجدد بشوند, این راهش نیست ما باید بدانیم آن طرف چه خبر است مگر نه؟ آذین خان؟
قرار است تا روز پنجشنبه اعضای تهرانی ورکشاپ هریک ایده ها ونظرات خود را برای ورک شاپ اینجا پست کنند تا تبادل نظر کنیم علت اینکه هنوز در وبلاگ انگلیسی چیزی ننوشته ایم این است که هنوز در تهران و به فارسی حرف هایی هست که باید گفته شود و بحث های جالبی که باید دربگیرد و باید بگویم جلسه دوم بسیار روشنگرانه بود و از همه همینجا تشکر می کنم

از زیبا مغربی هم بخاطر وقتی که گذاشته و مقاله آلیا رایان را ترجمه کرده ممنونیم

No comments: